Як писати наукові статті?

Фото - Як писати наукові статті?

Написання наукових статей - нелегка праця. Крім того, що необхідно в найбільш зрозумілій формі донести результати свого дослідження читачам (а це зробити зовсім нелегко), ще необхідно дотримати деякі правила написання статей, передбачені Міністерством освіти і науки. Інформацію про те, що таке стаття, як написати наукову статтю, як правильно її оформити, можна знайти в методичних рекомендаціях та в даній статті нижче по тексту.

Що таке наукова стаття

Наукова стаття являє собою оформлений результат роботи над досліджуваної темою. У статті автор повинен представити короткий звіт про виконану роботу, про те, чи досягло дослідження поставленої мети, які гіпотези були підтверджені, а які спростовані, які висновки і прогнози були зроблені.

Наукові статті бувають двох видів: теоретичні та емпіричні. Якщо теоретичні статті передбачають дослідження за допомогою аналізу, синтезу, дедукції, індукції, моделювання та інших теоретичних способів дослідження, то емпіричні статті разом з теоретичними методами дослідження використовують і інші методи, такі як експеримент, спостереження, експертна оцінка і проведення дослідів.

Стилістика наукової статті

Для того щоб зрозуміти, як написати наукову статтю, необхідно виконати якісь негласні правила. В першу чергу, наукова стаття повинна бути написана не повсякденною мовою, необхідно зберегти науковий стиль написання статті. А це, в першу чергу, об'єктивність, а також логічність і точність викладеного матеріалу.

Дуже важливо в науковій статті не втратити смислове зв'язок її розділів і зіставити цілі і завдання результатами дослідження. Також важливо пам'ятати, що наукова стаття не терпить особистісних оцінок.

Структура статті

Представляючи результати своєї роботи, важливо дотримуватися структури, яку настійно рекомендувало Міністерство освіти і науки. Перед початком роботи важливо переглянути вимоги, щоб знати, як правильно писати наукову статтю.

  • Кожна стаття повинна починатися заголовком, коротким реченням, з якого можна дізнатися суть представленого дослідження.
  • Далі необхідно представити анотації статей на двох мовах - російською, для російськомовних громадян, і англійською - для іноземців, охочих ознайомитися зі статтею. Анотація містить головні тези дослідження, з яких можна зробити попередній висновок про проведену науковій роботі.
  • Структура статті передбачає перелік ключових слів, з яких складається стаття. Важливим у статті є правильне використання термінології. Небажано занадто часте вживання іншомовних термінів, а також термінів двозначних. Також стаття не повинна бути перенасиченої термінами, це важко для сприйняття.
  • Основний текст - наступний пункт структури статті. Це найважливіша частина статті, до якої направлено найбільш пильну увагу. Найважливіше, що має бути в науковій статті, так це новизна і перспектива досліджуваного питання. Стаття повинна розповісти про те, який саме вклад автор робить в науку, чому дане питання необхідно було дослідити.

Основний текст статті повинен починатися з визначення об'єкта і предмета, які автор досліджує, далі формується мета дослідження та його завдання, які у висновках необхідно підтвердити або спростувати.

Також стаття повинна коротко розповісти про дослідників даного питання в історії (якщо такі є), а також представити сучасних представників науки, які досліджують цей або суміжний цього розділ.

  • Для того щоб написати наукову статтю необхідно знати не тільки, як пишеться наукова стаття, тобто її основний текст, але також як правильно розставляються посилання. Посилання на роботи, які автор використовує у своєму тексті, оформляються у вигляді інформації, внесеної відповідним чином, містить порядковий номер і сторінку джерела в списку використаної літератури. Посилання розставляються в кінці цитати, на яку автор посилається, числова інформація подається в квадратних дужках.
  • Основний текст статті може бути проілюстрований таблицями, графіками, діаграмами та іншими додатками.
  • Закінчується стаття висновками про виконану роботу, де підтверджуються або спростовуються гіпотези, а також підводиться підсумок дослідження.
  • Список літератури являє собою перелік тих джерел, на які автор посилається в тексті своєї статті. Список літератури складається в алфавітному порядку, який може бути впорядкований двома способами: за назвами джерел, а також за прізвищами авторів даних робіт.
  • Завершується стаття короткою інформацією про автора, яка містить особисті дані: номер телефону та е-мейл автора, його науковий ступінь, звання, місце роботи та посаду, а також інформацію про шифр спеціальності автора.
  • Часто від автора, який поки не має наукового ступеня, потрібно рецензія від наукового керівника (якщо це студент або аспірант).

Також важливо знати код УДК статті, яка публікується перед назвою статті. Код УДК надає автор. Після закінчення роботи над статтею можна перевірити її на плагіат, щоб уникнути нехороших відгуків про роботу. Програми перевірки легко знайти в інтернеті.

Правила оформлення наукових статей

Але й інформації про те, як писати наукову статтю, недостатньо. Необхідно також правильно представити статтю в електронному варіанті. Для цього Вища атестаційна комісія передбачила вимоги до оформлення наукових статей. Формат паперу для написання наукової статті - А4, поля - 2,5 см з усіх сторін. Шрифт - Times New Roman, розмір - 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Обсяг статті повинен бути не менше 7 сторінок, але і не більше 13-15.

» » Як писати наукові статті?